دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
امور خوابگاه ها
  معرفیمعرفی : 

جهت ایجاد تسهیلات اسکان دانشجویان غیر بومی، دانشگاه اقدام به عقد تفاهم نامه با تعدادی از خوابگاههای خود گردان نموده است  در این راستا نظارت بر امور ذیل بر عهده مسئول امور خوابگاههای دانشگاه می باشد

1- تامین مسکن مناسب در طول تحصیل دانشجویان با توجه به محدودیت وامکانات موجود دانشگاه و توزیع بهینه امکانات در بین دانشجویان

2-تلاش برای ارتقای توسعه کمی و کیفی خوابگاهها

3- تامین و بهینه سازی فضای فیزیکی برای ساکنین

4- تامین محیطی امن برای دانشجویان خوابگاهی و کوشش در جهت رعایت حریم فردی و اجتماعی دانشجویان و اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع تنش ها

5- تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مطلوب با دانشجویان و بهره گیری از مشارکت فعال آنان در جهت حفظ و نگهداری خوابگاه و ارتقاء سطح اخلاقی و رفتاری دانشجویان و استفاده از نقطه نظرات آنان در تدوین برنامه های مورد نظر

6-تلاش برای ارتقای فرهنگ زندگی خوابگاهی

7- شناخت و پاسخگویی به نیازهای دانشجویان در حدود امکانات و مقدورات دانشگاه