دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اسامی خوابگاه های پسرانه خصوصی تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

نام خوابگاه

نام مسئول

آدرس و شماره تلفن

1

پردیس

ملک پور

کوچه جنب درب اصلی دانشگاه آزاد اسلامی پردیس- سرنبش سمت راست- کنار بیرون بر منصورآبادی

09337300630

2

آپادانا

محمدی

شهرک آپادانا- پشت پایانه بزین- خیابان کاظمی  

نبش کوچه 4-

 09174501451

3

عرفان

آقای محمدیان

شهر صدرا خیابان کوهسار کنار آموزشگاه رانندگی صدرا

09179125730 - 36404889

  

به دانشجویان عزیز توصیه می شود در خوابگاههای خودگردانی که توسط دانشگاه معرفی
می شوند اقامت نمایند بنابراین در رابطه با سایر خوابگاهها ، دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی از نظر
پیگیری مسائل را ندارد و در صورت بروز هرگونه اتفاقی مسئولیت بعهده خود دانشجو می باشد.