دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

اسامی خوابگاه های پسرانه خصوصی تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

ردیف

نام خوابگاه

ظرفیت

نام مسئول

آدرس و شماره تلفن

1

پرنیان

75 نفر

هادی رحمانی

شهرک بزین- کوچه 5 علوی- پلاک 62- 09384315692

2

آپادانا

80 نفر

ایوب اکبرپور

شهرک آپادانا- پشت پایانه بزین- خیابان کاظمی  

نبش کوچه 4-

 09178407185

3

عرفان

45نفر

محمدیان

صدرا- خیابان کوهسار- کنار آموزشگاه رانندگی صدرا

36404889-09179125730

 

   به دانشجویان عزیز توصیه می شود در خوابگاههای خودگردانی که توسط دانشگاه معرفی می شوند

   اقامت نمایند بنابراین در رابطه با سایر خوابگاهها ، دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی از نظر پیگیری مسائل را ندارد

   و در صورت بروز هرگونه اتفاقی مسئولیت بعهده خود دانشجو می باشد.