دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


پرسنل حوزه فرهنگی

کارشناس فرهنگی


مصطفی رادمهر

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

071-36191358

Imir62@yahoo.com


  

 متصدی امور فرهنگی

زیبا بدیعی

دیپلم اقتصاد

071-36412716 ( داخلی 318)

Zibabadiee2015@gmail.com


  

مسئول کانون قرآن و عترت

سیده فاطمه دستغیب 

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

071-36191401

shamimvahy@hotmail.com

 


  

کارشناس فرهنگی

زهرا خادمی

کارشناسی برنامه ریزی آموزشی

 


  

مسئول ستاد اقامه نماز دانشگاه

محمد جواد جهان بزرگی

کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

071-36191647

a _jahanbozorgi
   کارشناس فرهنگی


 

حمیده حیدری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

071-36191201

 h.heydary.d@gmail.com