دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

سمت:                                   مدیر امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی:           بهادر پرهیزگاری

مدرک تحصیلی:                   کارشناسی ارشد

تلفن :                                    36191242- 071                    

پست الکترونیک:                  ..............  

 

سمت:                                مسئول  امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی:          محمود رضا توکل پور

مدرک تحصیلی:                کارشناسی

تلفن :                                  36191240-071

پست الکترونیک:               ......................

 

سمت:                                 صدور دانشنامه  امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی:         بهنام جامشی

مدرک تحصیلی:                کارشناسی

تلفن :                                  36191240-071

پست الکترونیک:                ......................

 

 

سمت:                                  امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی:          غلامحسن جباری

مدرک تحصیلی:                 دیپلم

تلفن :                                   36191240-071

پست الکترونیک:                 ......................

 

 

سمت:                                   امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی:          مهدی سخاوت زاده

مدرک تحصیلی:                 دیپلم

تلفن :                                  36191240-071

پست الکترونیک:               ......................

 

 

سمت:                                   امور دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی:          زیبا خاکسبز

مدرک تحصیلی:                دیپلم

تلفن :                                 36191240-071

پست الکترونیک:              . .....................

 

سمت:                                  رئیس  امور دانش آموختگان دانشکده علوم پایه و کشاورزی

نام و نام خانوادگی:          غلامرضا فهندژ سعدی

مدرک تحصیلی:                کارشناسی ارشد

تلفن :                                551 36191-071

پست الکترونیک:              . .....................

 

سمت:                                  رئیس  امور دانش آموختگان دانشکده مهندسی شماره (1)

نام و نام خانوادگی:         وحید سجادی

مدرک تحصیلی:            کارشناسی ارشد

تلفن :                                648 36191-071

پست الکترونیک:              . .....................

 

 

سمت:                                  مسئول  امور دانش آموختگان دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی:          مجید نعمتی

مدرک تحصیلی:                کارشناسی ارشد

 

تلفن :                                 36191408-071

پست الکترونیک:              . .....................

 

سمت:                                  مسئول  امور دانش آموختگان دانشکده اقتصاد و مدیریت

نام و نام خانوادگی:         عباس بلادی

مدرک تحصیلی:                کارشناسی

تلفن :                                 36191327-071

پست الکترونیک:              . .....................

 

سمت:                                  مسئول  امور دانش آموختگان دانشکده هنر و معماری

نام و نام خانوادگی:          محمد قاسمی

مدرک تحصیلی:               کارشناسی

تلفن :                                 36412716-071

پست الکترونیک:              . .....................

 

سمت:                                  مسئول  امور دانش آموختگان دانشکده مهندسی شماره (2)

نام و نام خانوادگی:          بهبود تابع بردبار

مدرک تحصیلی:                کارشناسی

تلفن :                               641  36191-071

پست الکترونیک:              . .....................

 

سمت:                                  مسئول  امور دانش آموختگان دانشکده   دندانپزشکی

نام و نام خانوادگی:          فریبا معتمدی

مدرک تحصیلی:                کارشناسی

تلفن :                                 36191-071

پست الکترونیک:              . .....................