دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پس از تحویل پرونده دانش آموختگان محترم از بایگانی آموزش دانشکده به امور فارغ التحصیلان دانشکده خود و ثبت تاریخ فراغت از تحصیل ( پس از بررسی پرونده توسط مسئول امور فارغ التحصیلان دانشکده) ، دانش آموختگان می توانند با مراجعه به بخش مذکور ، فرم تسویه حساب را دریافت نمایند و پس از تکمیل تمامی قسمت های آن ، فرم را پیش خویش نگه دارند تا زمان تحویل گواهینامه موقت ، فرم را به امور دانش آموختگان ساختمان مدیریت تحویل و گواهینامه موقت فراغت از تحصیل را دریافت نمایند.

-          بدیهی است اصل فرم تسویه حساب در زمان تحویل مدرک گواهینامه موقت ، لازم می باشد و تصویر فرم قابل قبول نمی باشد.

-          تمامی قسمتهای فرم می بایست امضاء شده باشد و فرم نیمه تمام قابل قبول نمی باشد.