معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامي شيرازنام و نام خانوادگي   :   جمشيد نوذري
محل تولد و تاريخ تولد:   کازرون 1336
شماره شناسنامه    : 8
کد ملي : 2372340174
سوابق تحصيلي: دوره کارشناسي: کارشناسي زبان و ادبيات عرب دانشگاه شهيد چمران
دوره کارشناسي ارشد: زبان و ابيات عرب دانشگاه اصفهان
ادرس محل: شيراز خيابان قاني شمالي دانشگاه آزاد اسلامي طبقه پنجم
پست الکترونيکي: Jnz@iaushiraz.net

 
سوابق مديريتي و آموزشي
1: عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز در گروه ادبيات عرب
2: مدير گروه دروس عمومي و معارف دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
3: مدير گروه معارف منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي کشور (استانهاي فارس کهکيلويه و بوير احمد و بوشهر)
4: معاون دانشگاه و رئيس مجتمع آموزشي سما دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
5: دبير منطقه يک سما دانشکاه آزاد اسلامي کشور
6: معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
7: مسئول امور تربيتي اداره آموزش و پرورش
8: مدير گروه عمومي مراکز تربيت معلم شهيد رجايي و باهنر شيراز
9: مسئول بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
10: عضو شوراي مديريت بسيج اساتيد استان فارس
 
سوابق پژوهشي
 
مقالات
1:مقاله نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه فرهنگي کشور منطقه در نهمين همايشگاه منطقه اي چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404دانشگاه علوم تحقيقات فاري
2:مقاله اهميت عدالت در سيره نبوي وعلوي در همايش شکوه ولايت در آيينه رسالت دانشگاه آزاد اسلامي
3: شکل گيري تکوين تعاملي دين وهويت در انديشه انديشمندان مسلمان به ويژه امام (ره) همايش منطقه اي هويت اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
4: مقاله چرا حجاب در همايش منطقه اي چرا حجاب دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
5: مقاله بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و التزام عملي اعتقادات اسلامي با سلامت روان دانشجويان در مجله علمي پژوهشي
 
طرح پژوهشي
1: بررسي انديشه هاي الحادي جبران خليل جبران و تطبيق آن با انديشه هاي شهيد مطهري در مسائل بنيادي انسان_خدا آزادي...(در حال انجام)
2:بررسي جهت گيري مذهبي و التزام عملي اعتقادات اسلامي با سلامت روان دانشجويان