دانشجویان گرامی جهت اخذ وام کوتاه مدت موارد زیر مورد نیاز می باشد :


 
- مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام دانشجویی کوتاه مدت

- فرم درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویی کوتاه مدت

*** توضیحات در خصوص وام کوتاه مدت
1-      برای اخذ وام کوتاه مدت بایستی یک برگ چک ارائه گردد و در فرم درخواست نیز صاحب چک امضا نماید .
2-      برای دریافت وام کوتاه مدت یک نفر دانشجو نیز می تواند ضمانت نماید با رعایت شرایط زیر :
الف) دانشجو ترم آخر نباشد .
ب) از لحاظ آموزشی و انضباطی منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشد .
ج) با همراه داشتن اصل کارت و کپی کارت دانشجوی به صندوق رفاه مراجعه و فرم مربوط را امضاء نماید .