دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

قابل توجه دانشجویان متقاضیمیهمانی یا انتقالی در نیمسال اول 96 - 951395-3-5

قابل توجه دانشجویان متقاضیمیهمانی یا انتقالی در نیمسال اول 96 - 95

    با توجه به تغییر زمان ثبت درخواست های مهمانی و انتقالی برای نیمسال اول 96 – 95 ، دانشجویان متقاضی می بایست ضمن مراجعه به آدرس:  WWW.STU.iau.ir ،

     بخش سامانه نقل و انتقالات و آگاهی از آئین نامه مربوطه، از تاریخ 15/4/95 لغایت 15/5/95 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

             

             

معاونت دانشجوئی،

فرهنگی واحد شیراز