دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

فرم تقاضای انتشار نشریه دانشگاهی1395-5-4


قابل توجه صاحب امتیاز ، مدیر مسئول نشریه و سردبیر نشریه


دانلود فرم تقاضای انتشار نشریه دانشگاهی


جهت تحویل مدارک به دانشکده اقتصاد و مدیریت - اتاق 7  - آقای معصومی مراجعه نمایید .