دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 مدیر کل امور دانشجوئی

سید محمد حسین معزی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

تلفن : 36191207
پست الكترونیك:   
Smhmoezzi@gmail.com