دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

مدیر امور دانش آموختگان 

بهادر پرهیزگاری

دانشجوی دکتری خاک شناسی

تلفن : 36191240