دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


 تلفن    معاونت دانشجویی ، فرهنگی :        07136191243

 

دورنگار معاونت دانشجویی ، فرهنگی :        07136410074    

 

 پست الکترونیک معاونت دانشجویی ، فرهنگی : H.ebrahimi377@yahoo.com