دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

معرفی :   بررسي مدارک ثبت نام دانشجويان پسر وروديهاي جديد برابر دستورالعمل ارسالي سازمان مرکزي وصدور معافيت تحصيلي واعلام مراتب انصراف يااخراج ياترخيص از خدمت پذيرفته شدگان يا دانشجويان شاغل ونيزلغومعافيت تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل،  انصرافی ویا اخراجی به عهده اين بخش مي باشد.