دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

 

 

        آیین نامه نظام وظیفه    

-         مراحل اخذ معافیت تحصیلی 

  
(دانشجویان پسر مشمول ( در سن پایان 18 سالگی ) در بدو ثبت نام در دانشگاه ،پس از ثبت نام مقدماتی و اینترنتی با در دست داشتن پرینت حاوی شماره دانشجوئی و یک قطعه عکس جدید  به امور نظام وظیفه دانشگاه مراجعه و پس از اخذ فرم درخواست معافیت تحصیلی نسبت به تکمیل آن اقدام و پس از امضاء آن فرم توسط معاونت دانشجوئی دانشگاه به یکی از دفاتر پلیش +10 مراجعه و معافیت تحصیلی صادر شده برای خویش را اخذنموده  و مجددا جهت ثبت معافیت مذکور به امور نظام وظیفه دانشگاه  مراجعه می نمایند )-         مراحل ابطال معافیت تحصیلی (فراغت از تحصیل) 

(دانشجویان پسر مشمول ،در صورت انصراف از تحصیل و یا اخراج از دانشگاه و یا  بعد از انجام مراحل ثبت فراغت از تحصیل ، پس از دریافت فرم تسویه حساب با دانشگاه و اخذ تمامی امضاء های آن فرم  می بایست به امور نظام وظیفه دانشگاه مراجعه و فرم ابطال معافیت تحصیلی خویش را اخذ  و بعد از امضاء فرم مذکور توسط معاونت دانشجوئی و ثبت در دبیرخانه دانشگاه ، نسبت به تحویل آن به یکی از دفاتر پلیس +10 اقدام نمایند )-         مراحل صدور کارت دانشجویی الکترونیکی

  
(کارت دانشجوئی الکترونیکی دانشجویان جدید الورود بدون نیاز به مراجعه اولیه، توسط امور رفاه دانشگاه صادر و به اداره دانشجوئی دانشکده  محل تحصیل دانشجو تحویل می گردد .
لذا این دسته از دانشجویان حدود 10 روز  بعد از انتخاب واحد  جهت اخذ کارت دانشجوئی الکترونیکی خویش به دفاتر اداره دانشجوئی دانشکده خود مراجعه نمایند .
در خصوص دانشجویان ورودی سالهای قبل چنانچه کارت دانشجوئی ایشان در ادارات دانشجوئی دانشکده شان موجود نمی باشد می بایست ابتدا با مراجعه به اداره آموزش  دانشکده خود نسبت به کنترل صحت اطلاعات فردی خویش ازجمله : عکس، شماره ملی و ... اقدام و در صورت صحت اطلاعات مذکور با مراجعه به اداره دانشجوئی دانشکده محل تحصیل ، نسبت به درخواست صدور کارت دانشجوئی اقدام نمایند
   )-         صدور کارت الکترونیکی المثنی(مفقودی)


  
(دانشجویانی که کارت دانشجوئی الکترونیکی خویش را مفقود نمایند می بایست مبلغ 70000 ریال نیز به شماره حساب  بانک ملی ایران واریز و فیش آن را به ادارت دانشجوئی دانشکده محل تحصیل خود تحویل داده و نسبت به اخذ فرم صدور کارت المثنی اقدام کنند .
کارت الکترونیکی المثنی این دانشجویان حدود یک هفته پس از تحویل مدارک مذکور به اداره دانشجوئی دانشکده آنها تحویل خواهد گردید
. )