دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


شرح وظايف مسول نظام وظیفه دانشگاه  :

بررسي مدارک ثبت نام دانشجويان پسر مشمول وروديهاي جديد برابر دستورالعمل ارسالي سازمان مرکزي وصدور معافيت تحصيلي واعلام مراتب انصراف يااخراج ياترخيص از خدمت پذيرفته شدگان يا دانشجويان شاغل ونيزلغومعافيت تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل انصراف واخراج بوده اند به عهده اين قسمت مي باشد.

تمامي معرفي نامه هاي ابطال معافيت تحصيلي جهت معاونت وظيفه عمومي ناجاصادر مي گردد فارغ التحصيلان بعداز ابطال معافيت تحصيلي از تاريخ فارغ التحصيلي 6ماه ودانشجويان اخراج وانصراف پس از ابطال معافيت تحصيلي از تاريخ انصراف واخراج که از سوي اداره آموزش وپرورش تعيين مي گردد 4ماه فرصت جهت معرفي ودريافت دفترچه اعزام دارند.                                                                                

مشمولين مي بايست جهت انجام معرفي به اداره وظيفه عمومي ناجا دفترچه ارسال مدارک رااز اداره پست تهيه نموده وسپس مدارک لازم به همراه اصل معرفي نامه نظام وظيفه که از سوي دانشگاه صادرشده را به معاونت وظيفه عمومي ناجاارسال نمايندمشمولين بايدتوجه داشته باشندکه حتما تصويراصل معرفي نامه راهمراه بامدارک ارسال نمايندونه رونوشت آنراچون مدارک برگشت شده وچنانچه فرجه 6ماهه رو به اتمام باشدبرايشان غيبت محسوب مي گردد.       

طبق ماده 50تبصره 2آيين نامه آموزشي باگذ شت سه ماه ازتاريخ صدورحکم انصراف ازتحصيل محسوب شده ومعافيت تحصيلي نيزطبق گزارش واحدهاي آموزشي باطل گرديده وبه آدرس آنان پست خواهد شد. طبق آيين نامه آموزشي اگردانشجويي اخراج شودمعافيت تحصيلي باطل شده ويک رونوشت به آدرس منزل دانشجوارسال مي گردد .دريافت اصل نامه به عهده دانشجو است همچنين دانشجوياني که دربدوورود به دانشگاه نقض مدرک بوده وتعهد جهت تکميل مدارک رادارند نيز بايد نسبت به تکميل مدارک خود در موعد مقرراقدام نمايند .درغير اين صورت فايل آناها بسته وبه هيچ عنوان باز نخواهد شد واخذ تاييديه معافيت تحصيلي نيز به عهده خوددانشجو خواهد بود ، ضمنا دانشجوياني که داراي معافيت موقت مي باشند بايد بعداز تمديد معافيت موقت ويا دريافت اصل کارت معافيت دائم با همراه داشتن اصل ودو نسخه کپي از آن به اين واحد مراجعه تادرهنگام انتخاب واحد فايل ثبت نام آنها مسدود نشود . دانشجواني که مجوز خروج از کشور دريافت مي دارند جهت درج شماره معافيت تحصيلي  بايد به امورمشمولين دانشگاه مراجعه نمايند