دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 سنوات مجاز تحصیل  دانشجویان پسر مشمول ( دارای معافیت تحصیلی):                                                                                                                   

 باتوجه به بخشنامه شماره 11/708/م4/ن/مورخه 25/08/84اداره نظام وظيفه عمومي وبخشنامه 39122/40مورخه 25/02/85سازمان مرکزي دانشجويان مي بايست سقف سنوات مجاز تحصيل رابا توجه به جدول ذيل رعايت نمايند درغيراين صورت ازادامه تحصيل آنان جلوگيري خواهد شد و عواقب ناشي از آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود .اين بخشنامه براي دانشجويان ورودي مهرماه سال 1390 و بعداز آن قابل اجراست

رديف                          مقطع تحصيلي                                    مدت مجاز تحصیل                                 

1      کارشناسي ناپيوسته                                                                 3  سال                                               

2        کارشناسي ارشد ناپيوسته                                                       3 سال 

3        دکتراي تخصصی                                                                      6سال

4      کارشناسي پيوسته                                                                    5 سال                            

5     دکتری پزشکی ( حرفه ای )                                                          8سال