دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


ضوابط خروج از کشور دانشجویان پسر مشمول :  -

دانشگاه برای دانشجویان مشمول خود به منظور خروج موقت ازکشوربرابرمقررات جاری وظیفه عمومی به شرح زیر،گواهی اشتغال به تحصیل صادر می نماید :

1-زیارت اماکن متبرکه:
-با ارائه مستندات لازم شامل نامه سازمان حج و زیارت برای انجام مناسک حج ویا گواهی دفاترخدمات مسافرتی وکاروانهای مجری سفرهای زیارتی به کشورهای عربستان ، عراق ،سوریه
-ارامنه به مقصد ارمنستان و زرتشتیان به مقصد هندوستان به شرط ارائه گواهی از مراجع مذهبی خود ویا نماینده اقلیتهای مذکور درمجلس شورای اسلامی

2-مسابقات ورزشی:
ورزشکاران وقهرمانان ورزشی مشمول دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی به منظور شرکت درمسابقات ورزشی خارج ازکشور با ارائه نامه ازفدراسیون ورزشی مربوطه وهمچنین اصل گواهی امورمشترک فدراسیونهای سازمان تربیت بدنی

3-سفرهای علمی به خارج ازکشور:
-خروج ازکشور دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری جهت شرکت درکنفرانسهای علمی وامتحانات اشاره شده باارائه مستندات بشرح ذیل مجازبه خروج ازکشورمی باشند:
-دعوتنامه از دبیرخانه یا هیات اجرائی برگزارکننده کنفرانسها وسمینارهای علمی
-دعوتنامه از دانشگاههای معتبرخارجی مجری آزمون مقطع کارشناسی ارشد
-تایید ثبت نام درامتحانات
IELTS/TOFEL/GRE و....
-تاییدیه وگواهی پذیرش وشرکت درمسابقات علمی ونمایشگاههای اختراعات بین المللی با ارائه گواهی ازنمایندگی فدراسیون بین المللی اختراعات ضمناً چنانچه دانشجویان مقطع کاردانی دارای اختراع یا ابداع ثبت شده درسازمان ثبت اختراعات باشند با ارائه اصل وتصویر گواهی مذکور وهمچنین نامه فدراسیون فوق الذکر می توانند برای شرکت درمسابقات ونمایشگاههای اشاره شده ازکشورخارج شوند.

تذکرات:
-داشجویانی مشمول مقررات مربوط به خروج ازکشور می گردندکه استمرار تحصیل آنان محرز بوده وسنوات مجاز تحصیلی آنان به اتمام نرسیده باشد.
-از نظر مقررات وظیفه عمومی مشمول دریافت ویا صدور معافیت تحصیلی باشد.
-دروس آنان به اتمام نرسیده باشد.
-سفرهای علمی بایستی متناسب ومرتبط بارشته تحصیلی دانشجو وتاثیر آن درپیشرفت علمی دانشجو محرز باشد.
-مدت خروج ازکشور حداکثر یک ماه است.