دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
     آدرس های سلف سرویس های دانشگاه 

-         سلف سرویس شماره 1 : کیلومتر جاده 5 جاده صدرا – پردیس دانشگاه  - مقابل ساختمان مدیریت دانشگاه

-         سلف سرویس شماره 2: صدرا – دانشکده هنر و معماری

-         سلف سرویس شماره 3 : خیابان قاآنی جنوبی ، دانشکده دندان پزشکی 

-         آدرس های بیرون برهای دانشگاه   (بیرون بر پامچال – واقع در پردیس دانشگاه – مقابل ساختمان مدیریت – جنب سلف سرویس پردیس )

-         آدرس های بوفه های دانشگاه   (فست فود پردیس - کیلومتر جاده 5 جاده صدرا – پردیس دانشگاه  - جنب تعاونی مصرف دانشگاه )