دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


·         اداره کل امور دانشجوئی دانشگاه با فعالیتهای ذیل آماده ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان می باشد

 1- ساماندهی امور رفاهی دانشجویان بر اساس سیاستهای مصوب معاونت دانشجویی، فرهنگی

2- تهیه برنامه و تقویم کاری با هماهنگی معاونت دانشجویی، فرهنگی

3- برنامه ریزی، نظارت و هدایت فرآیند آماده سازی، طبخ و توزیع غذای دانشجویان، کارکنان و اساتید

4-هماهنگی ثبت نام و ارائه تخفیف های دانشجویی

5- برنامه ریزی لازم برای ارائه کار دانشجویی و پرداخت بموقع حق الزحمه کار دانشجویی

6- ایجاد مراکز خدماتی و نظارت بر عملکرد آنها در سطح دانشگاه

7- سایر وظایف محوله از سوی معاونت دانشجویی، فرهنگی

8- اخذ و ثبت معافیت تحصیلی دانشجویان پسر مشمول و صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول برای سفرهای علمی و زیارتی

9- برنامه ریزی مراکز مشاوره و حضور مشاوران در دانشکده ها و خوابگاههای دانشگاه

10 -نظارت بر عملکرد خوابگاههای خودگردان دانشگاه

11- انجام فرایند نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان به سایر واحد های دانشگاهی

12- نظارت بر ناوگان اتوبوس رانی دانشگاه و ارائه وسایل نقلیه جهت سفر های دانشجوئی و بازدید های علمی ، فرهنگی