دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 مسئول مرکز مشاوره دانشجوئی

عصمت طبابائی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمائی

36191332 -071

پست الكترونیك

مسئول امور نقل  و انتقالات دانشجوئی

عبد اله رمانی

کارشناسی   

تلفن : 36191234-071   

 پست الكترونیك: 

مسئول بوفه و رستوران ( سلف سرویس )

عبد الرحیم ساسانی زاده

کارشناسی  مهندسی کامپیوتر

تلفن : 36191214 -071

پست الکترونیک :

مسئول امور رفاه و نظام وظیفه 

نور علی منفرد

کارشناسی مهندسی کامپیوتر    

تلفن : 36191214-071   

 پست الكترونیك:

متصدی امور نظام وظیفه

حسن رضائی

دیپلم کامپیوتر

تلفن :

پست الکترونیکی :

مسئول امور خوابگاه ها

سمیه صادق زاده

کارشناسی

تلفن :36191268-071   

 پست الكترونیك: