دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

          خدمات امور دانشجویی دانشکده ها 

 

ادارات دانشجوئی دانشکده ها جهت تسهیل دسترسی دانشجویان به خدمات اداره کل امور دانشجوئی ، برخی از خدمات فوق الذکر و همچنین بخشی از فرایند  ثبت فارغ التحصیلی دانشجویان  و نیز بخشی از فعالیتهای فرهنگی ، به روئسای ادارت دانشجوئی ، فرهنگی دانشکده ها واگذار شده است که از آن جمل موارد ذیل  را می توان نام برد

اخذ مدارک تخفیف دانشجوئی ، پیگیری اشتغال به عنوان کار دانشجوئی ، ارائه کارت های دانشجوئی ، مکاتبات با نظاو وظیفه جهت اخذ سنوات ، کنترل مدارک فارغ التحصیلی،  کنترل صحت سرفصل و مراحل مهمانی و انتقالی ، برنامه ریزی طرح 120 دقیقه فرهنگی