دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


رئیس اداره دانشجوئی فرهنگی دانشکده علوم پایه و کشاورزی

غلامرضا فهندژ سعدی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 

36191332 -071

پست الكترونیك

رئیس اداره دانشجوئی فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی

سید وحید سجادی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی   

تلفن : 36191234-071   

 پست الكترونیك: 

رئیس اداره دانشجوئی فرهنگی دانشکده اقتصاد و مدیریت 

عباس بلادی

کارشناسی  ریاضی

تلفن : 36191214 -071

پست الکترونیک :

رئیس اداره دانشجوئی فرهنگی دانشکده علوم انسانی و حقوق

مجید نعمتی اصل

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی     

تلفن : 36191214-071   

 پست الكترونیك:

مسئول اداره دانشجوئی فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی ( مهندسی شیمی )

بهبود علی تابع بردبار

کارشناسی آموزش ابتدائی 

تلفن :36191268-071   

 پست الكترونیك:

مسئول اداره دانشجوئی فرهنگی دانشکده دندانپزشکی

 

تلفن :

پست الکترونیک :