دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

·         بر اساس  روند رو به توسعه دانشگاه آزاد اسلامي در تمامي عرصه ها که امروز شاهد تحولات مهمي به پيروي از آن در سطوح مختلف دانشگاه هستيم ،دانشگاه جهت ايجاد تسهيلات در امر نقل و انتقال دانشجويان و در راستاي تحقق اهداف متعالي دانشگاه من جمله کيفيت محوري و ارتقاي سطح علمي دانشجويان و به تبع آن در جهت رفع مشکلات دانشجويان و ارتقاء تسهيلات رفاهي آنان و به منظور سهل شدن فرایند میهمانی و انتقالی دانشجویان  آماده ارائه خدمات مربوطه می باشد