دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

زمان بندی ثبت نام  نقل و انتقالات  
-         (از 1 خرداد ماه تا 15 خرداد ماه هر سال جهت متقاضیان میهمانی در نیم سال اول

-         از 15 آذر ماه تا 30 آذر ماه  هر سال جهت متقاضیان میهمانی در نیم سال دوم )