دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


مشاوره یک پوش یادگیری است که در آن فرد می آموزد خویشتن را بشناسد و روابط خود را با دیگران درک کرده و تحکیم بخشد                
توجه به گسترش بهداشت روانی و بهره وری ضرورت امر مشاوره و راهنمایی انسانها را بیش از پیش ایجاب می نماید

براساس این ضرورت مرکز مشاوره و راهنمایی زیر نظر حوزه معاونت دانشجویی تشکیل و خدمات خود را به دانشجویان ، کارکنان و اساتید ارائه می نماید