دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


  

   1- دانشکده هنر و معماری در خیابان قاآنی شیراز – تلفن 2303750                           

 2- دانشکده اقتصاد و مدیریت در پردیس صدرا – تلفن 42-6410040

 3- دانشکده علوم پایه در صدرا  - 18- 6402715