دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

هدف غائی مشاوره و روانی درمانی تأمین رشد و افزایش کارآیی فرد و نیز بهبود نحوه تعامل او با دیگران و با محیط است.

مشاور فردی است که با بهره گیری از دانش روانشناسی و به کاربردن تکنیک های مختلف به مراجع کمک می کند تا از راه کاوش درون ، درک و فهم و عمل کردن ، با مشکلات برخورد نموده و توانایی خود را در پذیرش مسئولیت و تصمیم گیری براساس رویکرد ارائه شده افزایش دهد.

مشاور باید فردی عاقل ، فهمیده ، عالم به مسائل رواشناختی ، دارای خلوص عاطفی ، خیرخواه رازدار ، امین دارای استقلال فکر ، صدیق ، صمیمی و دارای احساس مسئولیت باشد. میزان اعتماد بین مشاور و مراجع پایه و اساس اثربخشی یک راهبرد خاص را تشکیل می دهد. اعتماد در اثر مهارت های ارتباطی مؤثر در یک بافت همدلانه بوجود می آید. همدلی به معنای درک احساس ها و هیجان های فرد از دیدگاه او برای اثربخشی مهارت های ارتباطی بسیار مهم و ضروری است. برای اینکه یک مشاور بتواند از راهبردهای مختلف استفاده کند باید بتواند :در سه حیطه:        
       1 - شناختی (تفکر و شناخت)
 
         2
- عاطفی (احساس ها و عواطف)   
         3
- رفتاری (اعمال و رفتارها)     با دیگران ارتباط بر قرار کند.