دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

1

مسوول مرکز مشاوره

عصمت طباطبایی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2

مشاور

محمد مظفری مکی آبادی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

3

مشاور

مهدی وارث

دکترای برنامه ریزی درسی

4

مشاور

بنفشه امیدوار

دکترا روانشناسی بالینی

5

مشاور

آزاده زینلی

دکترای فقه و حقوق

6

مشاور

ماریه دهقان منشاوی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

7

مشاور

گیلدا همیری

کارشناس ارشد مشاوره

8

مشاور

مریم عاقلی

کارشناس ارشد مشاوره

9

مشاور

قمرالسادات شوریده شیرازی

کارشناس ارشد مشاوره

10

مشاور

فاطمه غلامی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی